Facebook Pixel

Garantie en retour

Onze garantievoorwaarden

 1. Verkoper verbindt zich jegens Koper hem de zaken te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij af- of oplevering die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Hout, laminaat, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor ‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het onderdeel is acceptabel.
 3. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.
 4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening – ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de afwerklaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.
 5. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of offerte bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. Kosten die ten deze door Verkoper worden gemaakt komen voor zijn rekening.
 6. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven tot 1 (één) jaar na datum (af- of op)levering.
 7. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling zal in elk geval geen afbreuk doen aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Lees meer in onze algemene leveringsvoorwaarden (PDF-formaat) van Bakker de Houthandel B.V.

Retourvoorwaarden / herroepingsrecht kopen op afstand

 1. Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of in aanvulling op artikel 13.
 2. Indien is voldaan aan artikel 4.4 heeft de Consument bij de aankoop van producten of bij de levering van diensten gedurende 14 werkdagen gerekend vanaf de dag van levering respectievelijk vanaf het aangaan der Overeenkomst, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Indien de Consument van het Bedenktijd gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, volgens de door de Verkoper aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
 4. De Consument zal de door de Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van producten verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn Bedenktijd opvolgen.
 5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten voor herroeping almede de gederfde winst op de Consument te verhalen, dan wel te verrekenen met de reeds vooruitbetaalde betaling, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Lees meer in onze algemene leveringsvoorwaarden (PDF-formaat) van Bakker de Houthandel B.V..

Hoe meld ik een retour aan?

Goederen mogen geretourneerd worden binnen 14 dagen na aankoop, mits onbeschadigd en in originele verpakking. Speciaal bestelde en/of bewerkte artikelen nemen wij niet retour.

Wij berekenen 10% retournamekosten en je dient zelf zorg te dragen voor transport.

Herroeping

Je hebt het recht een order binnen 14 dagen te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. Uitgesloten van herroeping zijn producten die op jouw verzoek zijn bewerkt zoals o.a. zagen, schaven. lakken enz.

Terugbetaling aankoopbedrag bij retourzending

Wanneer de retourzending door ons is goedgekeurd ontvang je jouw aankoopbedrag z.s.m, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour via dezelfde methode als waarmee betaald is.
De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.

Onze klachtenprocedure

Bakker de Houthandel biedt de uiterste zorg aan jouw bestelling om deze zo correct mogelijk uit te voeren. Het kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij verzoeken je dan contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0228-563968 of stuur een e-mail naar info@bakkerdehouthandel.nl. Op een klacht wordt binnen 14 dagen gereageerd.


Aanvullende informatie

 • Disclaimer en copyright:
 • Kennelijke (type) fouten in de prijzen voorbehouden.
 • Niets van deze webpagina’s mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, kopiëren, weblinking of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bakker dé Houthandel.

BAKKER DE HOUTHANDEL

OPENINGSTIJDEN

Ma: 07:00-17:00 uur
Di: 07:00-17:00 uur
Wo: 07:00-17:00 uur
Do: 07:00-17:00 uur
Vr: 07:00-17:00 uur
Za: 08:00-12:00 uur
Zo: Gesloten

Altijd direct de nieuwste aanbiedingen ontvangen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

 • Voer een nummer in van 19 tot 21.
  Voer een nummer in van 19 tot 21.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WordPress development door Webstation
WINKELWAGEN
 • No products in the cart.